از اینکه فوت و فن کار خودمان را با دیگران به اشتراک می‌گذاریم هیچ نگران نیستیم، چون هر روز چیز جدیدی برای گفتن داریم

با تشکر از حامیانی که در سمینارها و همایش های فکربرتر ما را یاری نمودند